Core Working Team

  • Prof. Sanghmitra Acharya
  • Dr. Sunita Reddy
  • Mr. Vikram Tandon
  • Adv. Atul Kumar
  • Mr. Rakshit
  • Mr. Uma Shankar
  • Mr. Kaushal
  • Ms. Reena